Schüttenbeer inne Dumt


Wenn't Fröjaor wäd - un buten de Wiesken un Hiëgen dat Sundagstüg antrekt - dän häbt de Dumter Schütten et drock; dat Schüttenbeer stait vör de Düör.

Up de läste Vösammlung wäd als, wat no to't Schüttenbeer to doon is, beküert.
Buten vör dat graute Telt, vör de Vuëgelstang, un dat Küëningshuus müët maakt wäern.
Daoto trefft sik de gase Vörstand met Fraulü, Ährndamen, Kutschkers un Rieders nao aollen Bruk bi de Küënigin. In'n gemöötlicken Kring met Roggenuolg un Giärstenwater wäd dän oft bes in'n Muorn de bunten Rausen drait.

Maondags trefft sik de Vörstand bi de Buer, wo dat Schüttenbeer fiert wäd, met Tolstock un Waterwaog.
De Platz för Telt un Küerk mot utmiäten wäden.

Up Hoff, Schopp un Schüër wäd Huusputz hollen. Landmaschinen fint bi de Naobers üörn Platz.
Friwillig föert eenige Schütten met, dat Telt halen un upbauen. För dat de Lüe in Arbaid kuëmt,
helpt de Schüttenbeersbuer nao, met guët Iätten un Drinken.

Fridags, wenn dat Telt stait, gait met Biel, Buskenmesser un Sag in'n Busk, üm schöön Biärkengröön to halen. Küerwater un Beer drafft in Busk nich failen. Sint de Wiägens vull met Gröön, dän gait nao't Telt, un Fatbeer wäd probeert.

Samstagmuorns is Schmücken up dat graute Festtelt. Fraulü un Mannslü legt Hand an, un dat Telt wäd met Biärkengröön un bunte Papeerrausen fierlik uutstafeert.

Dän kan't Schüttenbeer losgaon.

Met Kaffe un Koken fäng üm 3:00Uhr de Fier an. Alle Fraulü uut de Buerschup un Stadt sint daoto inladen. Dat Küëningspaar un Gefolge treckt met Musik up dat graute Telt. De Vörsitzende wünsket vögnöglike Schüttenbeersdage.
Nao satt Kaffe un Koken un een schöön Präötken giw't 'ne Polonais üm Hoff un Telt. Met Danz vör Aolt un Jung kümp dat Schüttenbeer in Schwung.

De twedde Dag fäng met'n Fröhschoppen up't Festtelt an. Üm 1.00 Uhr trefft sik de Schütten allbineen in't Vöainslokal "Nünnings Müehl"
In'n festliken Ümtog met Küëningspaar, Vöainsfahn un flotte Marschmusik gait't unner dat Kommando von'n Oberst to de Vuëgelstang.

De Schüttentog, wat is't 'n Staot.
Sowat giw't nich mähr.
Treckt he met Musik düör de Straot,
Wat is dat för'n Pläseer.


De Vörsitzende begröt de Gesellschaft, gedenkt de afstuowenen un üöwergiw dat Waod de Küëning. Nao de Ährung von de Jubelküëning düör den Vörsitzenden wäd de Vuëgel uplaoten. De aolle Küëning häw den iärsten Schuot.

Nu wäd schuoten üm de Küëningsähr. Sint de Püsters heet, küënt de Schütten an'n Treesen Füerwater bestellen.
Wenn de Vuëgel föölt, stait de niee Küëning fast, un he draff de Küëningskier een Jaor driägen.

Daorüm Dumter siet nich bang,
halt de Vuëgel von de Stang,
dän vull Plässer
giwt up't Dumter Schüttenbeer.


Met flotter Musik treckt de nie Küëning un Gefolge up't graute Telt un giw't nao de Ährndanz frie to'n Küëningsball.
Maondags nao dat Töttkeniäten un'n Fröhschoppen, wat oft auk 'nen Aobendschoppen wäd, klingt dat Schüttenbeer uut, un et müët sik allbineen wier in dat Aoldagsliäben trüggfinnen.

(Quelle: Festschrift 350 Jahre Dumter Schützengesellschaft 1627 e.V.)